hoi dap PLvb ql plYkiendoan thanh nien
1.062.485
Hôm nay:
0
Hôm qua:
106
Trong tuần:
7.692
Trong tháng:
24.934
Trong năm:
212.695
Số người online: 5
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   HUYỆN UỶ NHƯ THANH

                      *                                                Như Thanh, ngày 3 tháng 9 năm 2013

            Số  68 -KH/HU

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết; trên cơ sở chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Như Thanh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau:

I/ MỤC TIÊU:

- Tạo sự chuyển biến đồng bộ cả về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Định hướng cụ thể nhiệm vụ công tác dân vận của đảng trong tình hình mới; nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khích lệ và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

II/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về "tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020". Trước mắt là kiểm tra, đánh giá việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được kiểm điểm làm rõ theo kế hoạch của từng cấp; từng cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm túc quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú và nơi công tác; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; thể hiện tính tiền phong, gương mẫu tạo được niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, với tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Các cấp ủy đảng cần quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp, phán ánh của nhân dân. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; việc bố trí, sử dụng cán bộ, chú ý quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn; xây dựng đề án củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Thường trực HĐND, UBND Huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn những nội dung kiểm tra việc thực hiện của cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn, các ngành tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh HĐND bầu và các chức danh lãnh đạo Đảng, đoàn thể. Thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm, vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù GPMB, các tai tệ nạn xã hội, hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người... Ủy ban MTTQ Huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hợp lòng dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh - xã hội nhằm ổn định cuộc sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Sớm phát hiện và xử lý nghiêm minh những vụ việc sai phạm.

2- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân dận trong tình hình mới.

- Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong huyện cần quán triệt sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng có tính chiến lược của công tác dân vận, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hàng năm nhân ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10), "Ngày dân vận của cả nước" phát động các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt ôn lại nội dung bài báo Dân vận của Bác Hồ, học tập và làm theo tư tưởng dân vận của Bác; hàng năm đảng ủy các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc tạo điều kiện kinh phí để Khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể đặt mua Tạp chí dân vận, tài liệu nghiệp vụ công tác dân vận giúp cho việc nghiên cứu, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu về công tác tư tưởng, thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy sức mạnh của dư luận xã hội đấu tranh với những tư tưởng tiêu cực, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù dịch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng và phát huy tác dụng của các tổ đội tuyên truyền viên, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở; vận động đội ngũ già làng, người có uy tín, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo được chuyển biến mới về nhận thức đối với công tác dân vận.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng và nâng cao chất lượng phát sóng đưa các tin bài giới thiệu về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác dân vận đến với nhân dân; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy nghiên cứu, biên soạn nội dung xây dựng chương trình, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân vận cho cán bộ chủ chốt, khối dân vận cơ sở.

3- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trên các lĩnh vực; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức lấy ý kiến MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình, dự án lớn của địa phương, thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30c/NQ-CP của chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; Quyết định số 2199/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 17/6/2011 về việc thành lập tổ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; củng cố hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Huyện đến cơ sở thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền trong thi hành công vụ phải sâu sát cơ sở, khi tiếp xúc giải quyết công việc với dân, gần gủi, hiểu dân, tôn trọng và có trách nhiệm với dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; chú trọng công khai dân chủ trong quản lý kinh tế; thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, đề nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân ngay tại cơ sở. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; mỗi cơ quan, đơn vị phải phân công được một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Từng bước đảm bảo điều kiện hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng; quan tâm tạo điều kiện thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

4- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.

- Vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua  "Dân vận khéo" gắn với phong trào " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' làm dấy lên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, "ngành ngành thi đua, người người thi đua", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Trong  phong trào thi đua "Dân vận khéo" chung sức xây dựng nông thôn mới: Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề án xây dựng nông thôn mới đã được UBND Huyện phê duyệt, như vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến tặng đất đai để xây dựng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, làm nhà văn hóa thôn, đổi điền dồn thửa, xây dựng cải tạo chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cổng ngõ...

Trong phát triển kinh tế: Vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt như mở rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại và một số mô hình khác mang lại hiệu quả kinh tế cao; mở rộng diện tích lúa lai, áp dụng rộng rãi mô hình cấy lúa bón phân viên dúi sâu, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, công tác bảo vệ môi trường.

Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường; phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục; phát huy và đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong lĩnh vực an ninh: Vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND Tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, xây dựng các mô hình tự quản; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết của nhân dân, khuyến khích để nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng mô hình khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội..

- Tổ chức các phong trào thi đua phải sát với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; lấy hiệu quả chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo để đánh giá kết quả thi đua; vận động và tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực, biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời, tạo nên khí thế thi đua rộng khắp.

5- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị cần bám sát nhiệm vụ chính trị chung của huyện, chủ trương công tác của cấp trên; căn cứ yêu cầu thực tế của từng lĩnh vực để đề ra nội dung, phương thức hoạt động sát hợp thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia. Đổi mới căn bản hình thức, nội dung hoạt động, tránh hình thức, hành chính; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phải hấp dẫn, sát đối tượng, lĩnh vực, phải bám sát cơ sở; chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên; nắm bắt kịp thời dư luận, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đoàn viên, hội viên.

- Xây dựng, ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Chủ tịch UBND, Thủ trưởng các ngành với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; hàng năm rà soát, bổ sung, tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với UBND, các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giải quyết việc làm, dạy nghề, vay vốn, thực hiện bảo hiểm xã hội, y tế, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...  

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong vận động nhân dân tham gia thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN ở địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức; phấn đấu nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và tỷ lệ tổ chức cơ sở TSVM trong huyện đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tạo nguồn kế cận bổ sung lực lượng cho đảng.

- Quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng nòng cốt vùng dân tộc, tôn giáo, như già làng, trưởng thôn, người có uy tín... thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động để họ thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng ở cơ sở.

6- Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp vững mạnh.

- Tiếp tục thực hiện công văn số 163-CV/TU, ngày 7/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tổ chức bộ máy, cán bộ Ban Dân vận cấp Huyện, bố trí đủ cán bộ biên chế, ổn định và đảm bảo chất lượng. Đánh giá thực trạng tổ chức và việc bố trí cán bộ làm công tác dân vận của Khối dân vận xã, thị trấn; xây dựng phương án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Công tác tổ chức cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Tỉnh ủy (khóa XVII); điều động, luân chuyển cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể sang các ban đảng, ủy ban nhân dân, các ngành và điều động, luân chuyển cán bộ của các ban đảng, ủy ban nhân dân, các ngành sang làm công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể.

Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chuyên trách công tác dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đảm bảo trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị bằng hoặc cao hơn mức quy định chung của tỉnh và trung ương. Phấn đấu đến năm 2020 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể cấp xã, thị trấn đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận trung cấp trở lên. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

7- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

- Các cấp ủy đảng quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; phải gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt trong công tác dân vận.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; kiểm tra cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ công tác dân vận; đặc biệt quan tâm tổng kết thực tiễn rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

- Hàng quý, 6 tháng, Thường trực cấp ủy bố trí làm việc với Khối dân vận để nắm tình hình và chỉ đạo công tác. Phân công và quy định rõ trách nhiệm đối với đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

- Các ban của Đảng và Văn phòng Huyện ủy phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thể chế hóa thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, trên cơ sở kế hoạch của huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị  xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, đảm bảo đúng tinh thần nội dung Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

2- Hội đồng nhân dân Huyện thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch thành nghị quyết của HĐND và xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện.

3- Ủy ban nhân dân Huyện cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, trạm trại trực thuộc. UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch.

4- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng cấp Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch hành động của Huyện ủy cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

5- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch.

6- Giao cho Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ

- BTV TU, Ban Dân vận TU (b/c);                                             PHÓ BÍ THƯ

- TT huyện ủy, HĐND,UBND huyện;- 37 đ/c HUV;

- 43 TCCS Đảng;

- Các ban XD Đảng;                                                               (đã ký)

- MTTQ và các Đoàn thể;

- Lưu VP HU.                                                                                     

                                                                                                                       Quách Văn Tuấn

Last update : 04/09/2013
 
 
Trang: 1 - Trang sau
HUYỆN NHƯ THANH - THANH HÓA
Địa chỉ : Thị trấn Bến Sung - Như Thanh - Thanh Hóa
Điện thoại: 0373.848.001 - Fax: 0373.848.009
Xây dựng bởi Viễn thông Thanh Hóa